in the land of giants / nostalgia

Piotr melentowicz giant on the mountain

speedpaint